Undo is hét expertisecentrum voor tattoo verwijderen. Neem direct contact op:+31(0)85 004 3391

Algemene voorwaarden Undo

Algemene voorwaarden
Laser A BV, handelsnaam Undo, hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Toepasselijkheid en algemene voorwaarde

 • In deze voorwaarden wordt onder “Laser A B.V.” verstaan gevestigd te Amsterdam, aan de Van Woustraat 101, 1074 AG te Amsterdam en daarnaast op de Hooikade 13, 2541 BH te Den Haag.
 • In deze overeenkomst wordt onder “de behandelaar” verstaan de huidtherapeuten en de laserspecialist. De huidtherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten. Tevens zijn de huidtherapeuten aangesloten bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Laser A opdracht geeft tot behandeling.
 • In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan alle behandelingen die door Laser A worden uitgevoerd.
 • In deze voorwaarden wordt onder “behandelovereenkomst” verstaan de door Laser A met een cliënt gesloten overeenkomst (informed consent) betreffende een behandeling.
 • De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 • Overeenkomst
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelovereenkomst van laser A , ook indien voor de uitvoering daarvan door Laser A een derde wordt ingeschakeld.
  • Van deze algemene voorwaarden mag slechts worden afgeweken indien Laser A daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
  • Algemene voorwaarden van de cliënt worden niet geaccepteerd.
  • Laser A is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

 

 • Privacy & Geheimhouding
  • Indien de cliënt akkoord gaat met behandeling bij behandelaar en de behandelovereenkomst ondertekend (informed consent) gaat cliënt akkoord met het privacybeleid van laser A.

 

 • Geheimhouding
  • Laser A is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Laser A door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Laser A is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische doeleinden. Laser A zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

 

 

 • Toestemming
  • De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk , onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Laser A door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier en informed consent van Laser A.
  • De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
  • Laser A kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

 

 • Medewerkingsplicht
  • De cliënt geeft Laser A naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst behoeft en dient de adviezen van laser A op te volgen.
  • De cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Laser A te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN. Kan een cliënt een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Laser A gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten. De kosten daarvan komen voor rekening van de cliënt.

 

 • Resultaten behandeling
  • Alle behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen altijd onverwachtte complicaties optreden, zoals bijvoorbeeld infecties, een bloeduitstorting, pigmentverschuivingen of littekenweefsel.

 

 • Tarieven
  • Het eerste consult is gratis en geheel vrijblijvend.
  • Tijdens het eerste consult wordt een prijsafspraak gemaakt voor de behandeling. Hierin wordt tevens het behandelde gebied genoteerd.
  • De gemaakte prijsafspraak is per behandeling.
  • De behandelaar behoudt zich het recht voor om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied wordt gewijzigd. Dit wordt dan voorafgaand aan de behandeling besproken met de patiënt.
  • Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.
  • De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

 

 • Betaling
  • Laser A heeft het recht om tarieven te wijzigen. Voor elke behandeling geldt het tarief dat op de site van Laser A staat op het moment dat de behandeling plaatsvindt. In het geval Laser A een offerte/prijsopgave heeft afgegeven, dan blijft deze geldig voor de periode die op de offerte/prijsopgave is aangegeven.
  • Cliënt betaalt direct na de behandeling per pin.
  • Indien Laser A de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Laser A onder vermelding van het factuurnummer.
  • Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
  • In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Laser A niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Laser A is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Laser A is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
  • Bij betalingsachterstand is Laser A bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.
  • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Laser Aindient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Laser A instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
  • De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.
  • Genoemde prijzen (bijvoorbeeld op de website of in de offerte/behandelovereenkomst) zijn altijd onder voorbehoud van tikfouten.
  • Bij het afnemen van pakketten van 2 of meer behandelingen tegelijk, via een online factuur of fysiek in de kliniek, zijn de betaalde bedragen niet restitueerbaar. Dit geldt ook voor strippenkaarten en speciale deals (bijvoorbeeld Black Friday).

 

 

 • No show
  • Indien een cliënt een afspraak annuleert of verzet, danwel niet verschijnt:
   – En het een consultafspraak betreft, dan wordt 75,00 Euro in rekening gebracht, indien de annulering of verplaatsing 24 uur of korter voor de afspraak plaatsvindt, danwel de cliënt niet verschijnt;
   – en het een behandeling betreft, dan wordt 75 euro in rekening gebracht, indien de annulering of verplaatsing 24 uur of korter voor de behandelafspraak plaatsvindt, danwel de cliënt niet verschijnt;
   Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Laser A tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.
  • Annuleren, uitstellen of verzetten van een behandeling bij ziekte of letsel; U dient een getekende schriftelijke medische verklaring van uw huisarts of behandelend specialist te overleggen waarin staat dat de geplande behandeling niet op de geplande behandeldatum kan plaatsvinden.
  • Afspraken kunnen uitsluitend per mail (contact@lasera.nl), whatsapp (0649231704) of telefonisch (0202614673) worden geannuleerd.

 

 • Overmacht
  • Laser A is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt indien Laser A daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en ook niet anderszins voor haar rekening komt. Van een dergelijke omstandigheid is onder meer sprake ingeval van een staking, een onvoorzienbaar tekort aan personeel, ziekte van een behandelaar, vertrek van een behandelaar, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
  • Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van Laser A opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  • Zowel Laser A als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

 

 • Aansprakelijkheid

 

 • Laser A kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De medewerkers van Laser A kunnen alleen het gemiddeld aantal behandelingen aangeven.
 • Laser A is niet aansprakelijk voor pigmentverschuivingen (hyper/hypopigmentatie), verbranding, huidbeschadiging of littekenweefsel na of als gevolg van de behandeling.
 • De aansprakelijkheid van Laser A, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
 • Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Laser A beperkt tot het bedrag van de factuur.
 • Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 • Laser A is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 • Laser A is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.

 

 

 • Klachten

 

 • In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de behandelaar, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de behandelaar. De behandelaar en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
 • Een klacht zoals genoemd in artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.
  • Indien een oplossing van de behandeling bij de huidtherapeut niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich, bij deze behandeling richten tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (‘PAC’). Deze commissie zal bemiddelen tussen de huidtherapeut en de patiënt.
  • Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de patiënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijn (paramedisch.org).

 

 • Toepasselijk recht
  • Op de tussen de huidtherapeut en de patiënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen voorgelegd worden aan de Nederlandse rechter.

 

 • Nietig
  • Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan laat dat de andere bepalingen in stand.

 

 • Wijzigingen
  • Het staat Laser A te allen tijde vrij deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na wijziging vervallen alle eerdere versies van de Algemene Voorwaarden. In geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden volgens de wet onuitvoerbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig mogelijk zodanig gewijzigd worden dat deze overeenkomstig de wet is

 

 • Communicatie uitingen
  • Niets van de uitingen, diensten, producten en materialen van Laser A mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog. Dergelijke toestemming kan alleen worden verleend via info@laser.nl
  • Het is eveneens verboden om de inhoud van de website of andere sociale media te wijzigen. Op de door Laser A geleverde informatie (inclusief beeld- en geluidmateriaal) op de website of in de sociale media rust auteursrecht, hetzij van Laser A hetzij van leveranciers van Laser A. Het is dan ook ten strengste verboden dergelijk materiaal te kopiëren en/of anderszins te vermenigvuldigen.
  • Indien de Wederpartij informatie (ongeacht in welke vorm) verstrekt via de website en/of sociale media, dan wordt aangenomen dat daar geen auteursrecht op rust, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven is. Indien dit niet uitdrukkelijk is aangegeven, dan staat het Laser A vrij om dergelijke informatie te gebruiken.